The IT Service Management Forum

Forside/Nyheter/Prisutdelinger/Årets Service Management virksomhet tidligere år

Årets Service Management virksomhet tidligere år

 
Årets service management virksomhet 2010

Juryens kriterier:
Prisen tildeles virksomheter i Norge, som på en positiv måte har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenester gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeide. Dette kan omfatte nyskapende tenkning, utvikling og implementering av egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater innenfor området ITIL og Service Management.

Prisen består av diplom fra itSMF Norge, omtale på websidene til itSMF Norge, og pressemelding. Virksomheten som tildeles prisen inviteres også til å holde hovedforedrag på neste års itSMF-konferanse.


 

Årets Service Management virksomhet 2009
Prisen gikk til NAV NDU (NAV Drift og utvikling), som har hatt langvarig fokus på kontinuerlig forbedring i forhold til å være i stand til å levere sikker og stabil drift siden sammenslåingen av organisasjonene fra den gamle Trygdeetaten og Aetat.

På forsommeren 2007 gjennomførte man med interne krefter en egenevaluering i forhold til ståsted for prosessene Hendelsesstyring, Endringsstyring og Konfigurasjonsstyring. Det fremkom et klart behov for å etablere en bedre samhandling mellom ulike organisatoriske enheter, og en større grad av felles arbeidsmetoder. Man etablerte deretter prosjekt SMILI (Service Management og ITIL i IKT). 2 innleide ressurser ble hentet for å fungere som mentorer i arbeidet og fasilitere Workshops med de interne ressursene.
Del 1 fokuserte på å forbedre prosessene Hendelsesstyring og Endringsstyring, samt å etablere en prosess for Konfigurasjonsstyring.
Del 2 fokuserte på å etablere prosesser for Problemløsing, Releasehåndtering og Styring av tjenestenivå.
SMILI som prosjekt ble nedlagt januar 2009. Det videre arbeidet har blitt utført som en naturlig linjeaktivitet. Prosessene har blitt forvaltet og forbedret løpende av dedikerte ressurser. Disse interne ressursene har hele veien vært støttet av de 2 innleide ”mentorene” . I mars 2009 ansatte man en ”Capacity Manager” og man startet arbeidet med å etablere en prosess for Kapasitetsstyring og planlegging etter anbefalingene som ITIL gir.
Det er foretatt et omfattende arbeid med å gjøre de etablerte prosessene kjent og benyttet i større deler av organisasjonen. I disse dager gjennomføres opplæring av dedikerte roller som er tilknyttet forvaltning og drift av store og viktige systemer og tjenester. Alle prosessene er beskrevet med mål og hensikt, delprosesser og aktiviteter, roller er knyttet til aktiviteter, og en god del maler er utarbeidet og lenket opp via prosessmodellen.
Målet for hele arbeidet med SMILI har vært å støtte opp under NAV sine virksomhetsprosesser på en trygg og effektiv måte. ”Rett utbetaling til rett person til rett tid” samt ”sikker og stabil drift” har vært viktige mål og drivere for arbeidet.

 

Årets Service Management virksomhet 2008
Vinneren ble Color Line AS ved prosjektleder og CSI manager Espen Lyngaas, og ansvarlig for Request Fulfilment og Service Catalogue Kjersti Winnæss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juryens begrunnelse: ”Prisvinneren har gjennomført et meget ambisiøst prosjekt med forholdsvis enkle virkemidler. På under ett år har de designet og implementert mange sentrale prosesser. Selskapet sendte tidlig alle involverte på ITIL Foundation kurs, også systemeierne på fagsiden. Prosjektets fremdrift og risikomomenter styrt med hjelp av prosjektrammeverket PRINCE2, og med en omfattende kommunikasjonsplan har både IT, kunder og brukere blitt informert om hensikten med prosjektet, de ulike fasene og om oppnådde resultater.
Prosjektet er gjennomført i en periode da selskapet også har hatt mange andre store endringer og stort arbeidspress. I tillegg til å oppnå mer stabile tjenester og en mer forutsigbar hverdag for de ansatte, har man også registrert bedre oversikt, bedre fordeling av oppgaver, bedre beslutningsgrunnlag for ledelsen og lavere sykefravær. ”Årets Service Management virksomhet 2007
Prisen ble delt ut til Statoil Hydro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigbjørn Morken mottar prisen for 2007 av vinneren fra 2006, Ernst Ole Solem fra Asker Kommune

Juryens begrunnelse: Juryen har søkt å finne en kandidat til årets pris som på en positiv måte har bidratt til å skape interesse for og markere betydningen av ITIL og Service Management gjennom praktisk anvendelse, og der denne innsatsen har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenester.  Formidling og holdningsskapende arbeid står sentralt sammen med godt dokumenterte resultater.
Årets vinner har formidlet kunnskap om ITIL til nye grupper medarbeidere på en slik måte at man på kort tid kunne gjennomføre omfattende endringer på IT-løsningene, samtidig som man opprettholdt tilgjengelighet til tjenester som understøttet den daglige virksomheten. Ved å løfte frem betydningen av å bruke ITIL prosessene change og release har man i stor grad lykkes med å kunne gjennomføre de omfattende endringene uten vesentlige avvik i forhold til plan for endringsgjennomføring og tjenestetilgjengelighet.
Enhetlige prosesser og felles terminologi kan lette samarbeid internt i IT-avdelinger, mellom IT-avdelingen og øvrige deler av virksomheten, og forenkle samarbeidet med eksterne leverandører.  Tilsvarende kan dette være et viktig bidrag i dagens Norge der selskaper fusjonerer hyppig og offentlig sektor preges av store omorganiseringer. Vinneren er en virksomhet som gjennom bruk av ITIL teori og praksis har foretatt betydelige endringer på IT-løsningene for å kunne understøtte en større organisasjonsendring.
Juryen mener at vinneren på en god måte har vist at man kan oppnå betydelige resultater selv ved å fokusere på et par utvalgte ITIL prosesser, de som er mest relevant for den situasjon man står overfor. I dette tilfellet har deler av virksomheten arbeidet bredt med ITIL i 6-7 år, men virksomheten er kåret til vinner for sin tydelige satsing på prosessene change og release og rollen ”change manager”  for IT i forbindelse med sammenslåing av to virksomheter.

 

Årets Service Management virksomhet 2006
Prisen ble delt ut til Asker Kommune.

Juryen la vekt på at Asker kommune hadde jobbet med et ITIL-prosjekt over 3 år og ble vurdert til å ha en vellykket implementering der man la spesielt vekt på:

• Godt innsalg innen IT og resten av virksomheten
• Forankring gjennom strategier og handlingsplaner
• Forankring gjennom ledelsen og klare målsettinger
• Vektlegging på endring av kultur og endring av arbeidsmåter

 

 

0 Up